1. Projekt

CEL

Celem projektu jest redukcja gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii.

EFEKT

 • zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza;
 • polepszenie stanu technicznego i jakości budynków użyteczności publicznej, zmniejszenie kosztów utrzymania budynków (aspekt ekonomiczny);
 • podniesienie świadomości społecznej w zakresie zielonych technologii ochrony środowiska oraz działania Mechanizmu Finansowego EOG (aspekt społeczny);
 • wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a państwami Darczyńców.


REZULTAT

 • Ocieplenie przegród,
 • Modernizacja lub wymiana stolarki okiennej,
 • Modernizacja lub wymiana stolarki drzwiowej,
 • Modernizacja instalacji wewnętrznych (c.o., c.w.u.),
 • Modernizacja instalacji wentylacyjnych,
 • Modernizacja instalacji wentylacyjnych z odzyskiem ciepła,
 • Instalacje kolektorów słonecznych
 • Wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne,
 • Instalacja przesyłu/przyłączenia źródeł energii,
 • Promocja projektu,
 • Nadzór inwestycyjny.


DZIAŁANIA


Budynek WIOŚ w Poznaniu
Projekt zakłada:

 1. Docieplenie przegród zewnętrznych budynku (ścian zewnętrznych, zewnętrznych stropów oraz stropodachu wentylowanego), docieplenie przegród oddzielających pomieszczenia nieogrzewane od ogrzewanych.
 2. Wymianę bram garażowych oraz drzwi zewnętrznych.
 3. Wymianę grzejników na nowe płytowe z zaworami termostatycznymi oraz montaż zaworów podpionowych.
 4. Montaż instalacji solarnej wspomagającej wytwarzanie c.w.u.
 5. Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła obejmującej jak największą ilość pomieszczeń.
 6. Wymianę istniejącego oświetlenia z zastosowaniem energooszczędnych źródeł LED-owych oraz sterowania oświetleniem w budynku.


Budynek WIOŚ Delegatura w Kaliszu
Projekt zakłada:

 1. Ocieplenie przegród  budynku (ścian zewnętrznych, stropodachu wentylowanego i niewentylowanego, ścian oddzielających pomieszczenia nieogrzewane od ogrzewanych).
 2. Wymianę stolarki okiennej.
 3. Wymianę stolarki drzwiowej.
 4. Modernizację instalacji wewnętrznych (montaż zaworów podpionowych, likwidacja podgrzewaczy elektrycznych, zasobnik c.w.u., równoważenie hydrauliczne).
 5. Modernizację instalacji wentylacyjnej (montaż nawiewników okiennych).
 6. Zmianę nośnika energii z oleju opałowego na gaz ziemny (wymiana palnika na przystosowany do paliwa gazowego, wykonanie przyłącza).
 7. Montaż instalacji solarnej wspomagającej wytwarzanie c.w.u.
 

Realizacja Projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu i Delegatury w Kaliszu” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

eeagrants.org