2. Historia

Pierwsze starania o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu rozpoczął w 2014 roku.
W dniu 11 września 2014 roku został złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu i Delegatury w Kaliszu”.

 • styczeń 2015 – pozytywna ocena merytoryczno-techniczna wniosku;
 • marzec 2015 – projekt na liście rezerwowej;
 • lipiec 2015 – rozszerzenie listy rankingowej;
 • 30.07.2015 roku – podpisanie porozumienia Nr 248/2015/Wn15/OA-xn-04/D;
 • od września 2015 – dokumentacja projektowo-techniczna, pozwolenia, ekspertyzy itd.;
 • październik 2015 – informacja dotycząca możliwości rozszerzenia projektu;
 • listopad 2015 – wniosek o rozszerzenie zakresu projektu o budynki Delegatury w Koninie i w Pile;
 • luty 2016 – aneks nr 1/31 wydłużający termin kwalifikowalności wydatków do 30.04.2017r.;
 • czerwiec 2016 – aneks nr 2/268 dotyczący rozszerzenia dofinansowania o wnioskowany zakres.
 • czerwiec 2016 – rozpoczęcie robót budowlanych w Kaliszu.
 • październik 2016 – rozpoczęcie robót budowlanych w Poznaniu.
 • październik 2016 – zakończenie robót budowlanych w Kaliszu.
 • luty 2017 – rezygnacja z zakresu rozszerzonego projektu.
 • marzec 2017 – zakończenie robót budowlanych w Poznaniu.
 • kwiecień 2017 – zakończenie realizacji projektu.

 

Realizacja Projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu i Delegatury w Kaliszu” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

eeagrants.org